1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van Workouts Wizard hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

1. Workouts Wizard: hierna te noemen Workouts Wizard 2. Klant: de klant die beroep doet op de diensten en systemen van Workouts Wizard 3. Voorwaarden: de algemene voorwaarden Workouts Wizard, deze zijn te raadplegen op https://www.workoutswizard.nl/algemene-voorwaarden. 4. Afname: een overeenkomst tussen Workouts Wizard en de klant voor de levering van diensten en/of services inclusief de voorwaarden.

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onderdeel uit van, iedere aanbieding en iedere Afname.

1.3 Door de klant voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door Workouts Wizard zijn aanvaard.

1.4 Afwijking op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

1.5 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. Workouts Wizard en de klant zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

2. Leveren van de dienst en/of services

2.1 Workouts Wizard garandeert de diensten en/of services naar beste vermogen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Terzake van de diensten en/of services heeft Workouts Wizard slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De klant is te allen tijde verplicht de tarieven voor dienst en/of service te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienst en/of service.

2.2 Workouts Wizard is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Ook als gevolg van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Lidmaatschap

3.1 Met ieder lidmaatschap steun je het werk van Workouts Wizard en draag je bij aan het opkomen van nieuwe features en een beter systeem. De Workouts Wizard app heeft 1 lidmaatschap met verschillende betaaltermijnen. Dit lidmaatschap biedt dezelfde toegankelijkheid tot het systeem. De inhoud van dit lidmaatschap kan qua aanbod van collectieve voordelen en/of bespaarservices wijzigen. Zo kunnen er collectieven en/of bespaarservices worden toegevoegd als daarmee consumentenbehoeften kan worden voorzien en Workouts Wizard erin slaagt om een dergelijke service aan haar dienstverlening toe te voegen. Andersom kan er ook om verschillende redenen worden besloten om een collectief/bespaarservice niet meer voor te zetten. Wij zullen je daar uiteraard altijd over informeren.

3.2 Voor het lidmaatschap betaal je een lidmaatschapsbijdrage. Deze kan per maand of per jaar betaald worden.

3.3 Na aanmelding gaat het lidmaatschap direct in.

3.4 Je kunt het lidmaatschap op elk moment opzeggen. De opzegging gaat binnen de periode van je abonnement in nadat wij de opzegging hebben ontvangen of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan. Dit kan variëren van 1 maand tot 1 jaar op basis van welk abonnement je hebt gekozen.

3.5 De manier waarop je moet betalen en de betalingsfrequentie blijven hetzelfde als voor de eerste contractperiode overeengekomen.

3.6 Alle door Workouts Wizard vermelde tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren. Indien er een factuur wordt opgesteld voor een onderneming met BTW nummer of een vrij beroep zijn alle tarieven exclusief BTW.

3.7 Workouts Wizard heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen.

4. Klachten

4.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de levering van de dienst/service schriftelijk of per email naar info@workoutswizard.com te worden gemeld aan Workouts Wizard.

5. Aanbiedingen en promotionele acties

5.1 Aanbiedingen en promotionele acties (zoals kortingen, prijsvragen, wedstrijden, etc.) die wij aanbieden hebben een tijdelijk karakter. Na sluitingsdatum (die wij steeds expliciet vermelden) kun je geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.

5.2 Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor leden, voor niet- leden of voor beide groepen.

5.3 Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale Actievoorwaarden gelden.

5.4 Van kennismakingsvoordeel op een lidmaatschap of abonnement mag per persoon slechts 1 maal worden geprofiteerd.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Workouts Wizard is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van Workouts Wizard. Indien en voor zover op Workouts Wizard enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te alle tijden beperkt tot 2 maal het factuurbedrag van de dienst of service.

6.2 De klant vrijwaart Workouts Wizard voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de dienst of service.

6.3 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van Workouts Wizard door Workouts Wizard gemonitord worden.

7. Lidmaatschapsbijdragen en betaling

7.1 Voor particuliere abonnementen ben je een financiële bijdrage verschuldigd voor het lidmaatschap. Je kunt het verschuldigde bedrag betalen via automatische incasse; Deze lidmaatschappen kunnen alleen via de Play store of de App store voldaan worden. Voor abonnementen voor bedrijven en ondernemingen zullen deze gefactureerd worden.

7.2 Wijziging(en) van tarieven maken wij minimaal 4 weken voorafgaand bekend op onze website. Wij brengen je het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat je de lidmaatschapsbijdrage moet betalen.

8. Te late betaling of niet-betaling

8.1 Je bent in verzuim als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum.

8.2 Als je na 2 of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Ook kunnen wij vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

8.3 Wij mogen openstaande betalingen verrekenen met openstaande vorderingen, zolang deze bedragen voldoende met elkaar in verband staan.

9. Niet-nakoming

9.1 Als Workouts Wizard of de klant zich niet houdt aan één of meer verplichtingen, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten. Voorafgaande voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

9.2 Als Workouts Wizard of de klant zich ook na aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

10. Lidmaatschap opzeggen of wijzigen

10.1 Wijzigingen van je persoonlijke gegevens en opzeggingen van het lidmaatschap en/of abonnementen(en) kun je als volgt doorgeven:

  • Telefonisch: Maandag tot en met vrijdag 8.30 uur – 18.00 uur (06 – 287 986 79)
  • E-mail: Via info@workoutswizard.com
  • Website: Via www.workoutswizard.nl

10.2 Je kunt een lidmaatschap op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in de lengte van het abonnement nadat wij de opzegging hebben ontvangen, of zoveel later als je de opzegging in wilt laten gaan.

11. Privacy

11.1 De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring. Deze is te vinden op https://workoutswizard.nl/privacy-verklaring

12. Wijziging van de voorwaarden

12.1 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene voorwaarden aan te brengen.

12.2 Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

13. Overmacht

13.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de nakoming van de dienst of service die het gevolg is van overmacht.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Het Nederlands recht is van toepassing.